Student

Praktyki i Staże

Praktyki studenckie

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na kadencję 2020 – 2024

dr inż. Renata Zapała

Terminy konsultacji: indywidualnie po uprzednim kontakcie e-mailowym.

Studenci III roku zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej, zalecany okres realizacji praktyki między 05.07.2024 a 01.09.2024 (4 tygodnie).

Po odbyciu praktyki każdy student zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez Zakład oraz sprawozdanie zaakceptowane przez Firmę.

Termin złożenia zaświadczenia i sprawozdania mija 06.09.2024 roku.

Sprawozdanie należy składać do Dziekanatu Wydziału lub droga pocztową (Poczta Polska, firmy kurierskie) za potwierdzeniem odbioru.

Adres do wysyłki:

Dziekanat Wydziału Odlewnictwa AGH

ul. Reymonta 23

30-059 Kraków

Prezentacja z najważniejszymi informacjami dotyczącymi praktyk.

Dokumenty do praktyki:

Zarządzenie Rektora AGH w sprawie praktyk

1. Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie realizacji praktyk przez studentów AGH

2. Zgoda zakładu pracy na realizację praktyki studenckiej wybranej przez studenta AGH

3. Skierowanie na praktykę

4. Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki studenckiej

5. Sprawozdanie studenta z przebiegu praktyki

6. Zaświadczenie potwierdzające osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do praktyki studenckiej

7. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie aktywności zawodowej

8. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie prowadzonej działalności

9. Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia

 

Practice documents in English:

Order of the Rector of the AGH University of Krakow on the rules for the organization of student placements at the AGH University of Krakow

1. Agreement on cooperation regarding the implementation of practical placements by AGH students

2. Consent of the workplace for the implementation of practical placement chosen by an AGH student

3. Refferal to practical placement

4. Certificate confirming the completion of the student practical placement

5. Student’s report on the practical placement

6. Certificate confirming the achievement of the learning outcomes assigned to student practical placement

Oferty Stażów i Pracy w Odlewniach

Skip to content