Student

Indywidualny Program Studiów – zasady

Zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej IPS, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa AGH:

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Odlewnictwa mogą uzyskać zgodę na studia według indywidualnego programu studiów, zwanego dalej IPS, pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku, na którym studiują. Studia według IPS prowadzone są według planu studiów na tym kierunku, dostosowanego do zainteresowań studenta, zatwierdzonego przez Dziekana ds. Kształcenia.

2. Merytoryczny nadzór nad studiami według IPS pełni opiekun naukowy, którym może być pracownik naukowo-dydaktyczny AGH z co najmniej stopniem naukowym doktora. Opiekuna naukowego zatwierdza Dziekan ds. Kształcenia.

3. Rola „Opiekuna naukowo – dydaktycznego”

Do zadań opiekuna naukowo – dydaktycznego wskazanego przez Dziekana ds. Kształcenia należą:

  • przygotowanie, wspólnie ze studentem i w porozumieniu z Dziekanem ds. Kształcenia, propozycji zakresu Programu Indywidualnych Studiów
  • przygotowanie, wspólnie ze studentem, propozycji planu semestralnego zajęć semestralnych
  • opieka nad studentem w okresie trwania kształcenia wg IPS w zakresie koordynacji jego zajęć.

4. Plan studiów według IPS-u przygotowywany jest przez opiekuna naukowego przy zachowaniu następujących zasad:

  • łączny czas studiów według IPS-u i zaliczonych już lat studiów musi być równy czasokresowi całych studiów, realizowanych wg programu obowiązującego na kierunku,
  • zmiany w programie nauczania nie mogą spowodować zmiany efektów kształcenia określonych dla danego kierunku oraz przedmiotów uznanych uchwałą Rady Wydziału za obowiązkowe dla danego kierunku.
  • dopuszcza się umieszczenie w planie studiów według IPS-u przedmiotów z innych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa, jak i poza Wydziałem, pod warunkiem, że jest to zgodne merytorycznie z kierunkiem studiów i nie pociąga za sobą zmiany efektów kształcenia,
  • możliwa jest modyfikacja liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów, przy zachowaniu całkowitej liczby punktów ECTS niezbędnych do ukończenia studiów (210 ECTS dla studiów I stopnia, 90 ECTS dla studiów II stopnia),
  • w przypadku studentów niepełnosprawnych, Dziekan ds. Kształcenia w porozumieniu z Biurem Osób Niepełnosprawnych AGH, może zmienić sposób i formę weryfikacji efektów kształcenia.


Zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej IPS, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa AGH:

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Odlewnictwa mogą uzyskać zgodę na studia według indywidualnego programu studiów, zwanego dalej IPS, pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku, na którym studiują. Studia według IPS prowadzone są według planu studiów na tym kierunku, dostosowanego do zainteresowań studenta, zatwierdzonego przez Dziekana ds. Kształcenia.

2. Merytoryczny nadzór nad studiami według IPS pełni opiekun naukowy, którym może być pracownik naukowo-dydaktyczny AGH z co najmniej stopniem naukowym doktora. Opiekuna naukowego zatwierdza Dziekan ds. Kształcenia.

3. Rola „Opiekuna naukowo – dydaktycznego”

Do zadań opiekuna naukowo – dydaktycznego wskazanego przez Dziekana ds. Kształcenia należą:

przygotowanie, wspólnie ze studentem i w porozumieniu z Dziekanem ds. Kształcenia, propozycji zakresu Programu Indywidualnych Studiów

przygotowanie, wspólnie ze studentem, propozycji planu semestralnego zajęć semestralnych

opieka nad studentem w okresie trwania kształcenia wg IPS w zakresie koordynacji jego zajęć.

4. Plan studiów według IPS-u przygotowywany jest przez opiekuna naukowego przy zachowaniu następujących zasad:

łączny czas studiów według IPS-u i zaliczonych już lat studiów musi być równy czasokresowi całych studiów, realizowanych wg programu obowiązującego na kierunku,

zmiany w programie nauczania nie mogą spowodować zmiany efektów kształcenia określonych dla danego kierunku oraz przedmiotów uznanych uchwałą Rady Wydziału za obowiązkowe dla danego kierunku.

dopuszcza się umieszczenie w planie studiów według IPS-u przedmiotów z innych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa, jak i poza Wydziałem, pod warunkiem, że jest to zgodne merytorycznie z kierunkiem studiów i nie pociąga za sobą zmiany efektów kształcenia,

możliwa jest modyfikacja liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów, przy zachowaniu całkowitej liczby punktów ECTS niezbędnych do ukończenia studiów (210 ECTS dla studiów I stopnia, 90 ECTS dla studiów II stopnia),

w przypadku studentów niepełnosprawnych, Dziekan ds. Kształcenia w porozumieniu z Biurem Osób Niepełnosprawnych AGH, może zmienić sposób i formę weryfikacji efektów kształcenia.

5. Warunkiem podjęcia studiów według IPS-u jest:

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia uzyskanie 60 punktów ECTS po dwóch pierwszych semestrach studiów (za zgodą Dziekana wymóg ten nie dotyczy studentów niepełnosprawnych), średnia ocen powyżej 4,5 z semestrów zaliczonych przed wystąpieniem o IPS na studiach stacjonarnych I stopnia

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia uzyskanie 30 punktów ECTS po pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia i uzyskanie średniej ocen powyżej 4,7 (za zgodą Dziekana wymóg ten nie dotyczy studentów niepełnosprawnych). W wyjątkowych przypadkach Dziekan może zezwolić na podjęcie studiów według IPS-u w pierwszym semestrze studiów II stopnia.

na studiach niestacjonarnych (płatnych) pierwszego i drugiego stopnia podjęcie studiów według IPS-u jest uwarunkowane brakiem deficytu punktów ECTS.

6. Decyzję o skierowaniu studenta na studia według IPS-u podejmuje Dziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta.

7. Do wniosku studenta o zakwalifikowanie go na studia według IPS-u powinien być dołączony plan studiów według IPS-u, zaopiniowany przez opiekuna naukowego.

8. Wniosek o wyrażenie zgody na studia według IPS-u powinien być złożony nie później niż dwa tygodnie przed początkiem semestru, w którym student zamierza podjąć te studia (w wyjątkowych przypadkach Dziekan ds. Kształcenia może wyrazić zgodę na niedotrzymanie tego terminu przez studenta niepełnosprawnego).

9. W przypadku nierealizowania programu studiów według IPS-u we właściwych terminach Dziekan ds. Kształcenia może anulować zgodę na studiowanie według IPS-u.

10.  Tryb wnioskowania w przypadku studiów wg Indywidualnego Programu Studiów na Wydziale Odlewnictwa AGH:

I.   Student, w formie pisemnej wnioskuje do Dziekana ds. Kształcenia o odbywanie studiów według IPS definiując przy tym: okres trwania studiów w danym trybie oraz formę odbywania tych studiów zgodnie z § 9 pkt  2 Regulaminu Studiów AGH.

II.   Dziekan ds. Kształcenia opiniuje wniosek w oparciu o weryfikację sytuacji, analizę warunków udzielenia studentowi prawa do IPS, zgodnie z § 9, pkt 1 Regulaminu Studiów AGH.

III.   Po pozytywnym zaopiniowaniu, Dziekan ds. Kształcenia w porozumieniu z nauczycielem akademickim i ze studentem wskazuje „Opiekuna naukowo – dydaktycznego”.

IV.   Opiekun naukowo – dydaktyczny wraz ze studentem przygotowują zakres indywidualnego programu studiów (IPS) i przedkładają do akceptacji Dziekanowi ds. Kształcenia.

V.   Opiekun wraz ze studentem przygotowują semestralny plan zajęć i przedkładają go Dziekanowi ds. Kształcenia do akceptacji.

VI.   W przypadku wybrania formy IPS opisanej w § 9 punktem 2.1 Regulaminu Studiów AGH (IPS polega na „indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia”) program i formę IPS zatwierdza Rada Wydziału Odlewnictwa i wydaje zgodę na IPS. 

VII.   W przypadku wybrania przez studenta jednej z pozostałych form IPS (wg punktów 2.2 -2.5 Regulaminu Studiów AGH) decyzję w sprawie skierowania studenta do kształcenia wg IPS podejmuje Dziekan ds. Kształcenia. 

(Uchwała Rady Wydziału Odlewnictwa w sprawie procedury postępowania w przypadku studiów wg „Indywidualnego programu studiów”, zwanego dalej IPS z dnia 28.10.2015  )

Skip to content