Wydział

Historia i Strategia

Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej powstał w 1951 roku. Jest jedynym wydziałem o tym profilu w strukturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Ma pełne prawa akademickie w zakresie kształcenia na wszystkich poziomach oraz w zakresie stopni i tytułów naukowych. Wydział Odlewnictwa kształci na różnych rodzajach studiów, w oparciu o programy dostosowane do wymagań i potrzeb współczesnej gospodarki, inżynierów i magistrów inżynierów – specjalistów w różnych obszarach techniki odlewniczej (technologia odlewów z różnych stopów, budowa maszyn odlewniczych i ich eksploatacja, mechanizacja, automatyzacja i projektowanie odlewni, odlewnictwo artystyczne i precyzyjne, ochrona środowiska w odlewnictwie, zastosowanie komputerów w technologii odlewniczej).

W swej dotychczasowej działalności Wydział Odlewnictwa wypromował ponad 1100 inżynierów, ponad 2670 magistrów inżynierów, 185 doktorów i 35 doktorów habilitowanych. Kształcenie prowadzi kadra nauczycieli akademickich złożona z profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i magistrów. Studenci mają do dyspozycji odlewnię doświadczalną oraz dobrze wyposażone laboratoria techniczne i komputerowe, a także bibliotekę. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, które organizują obozy naukowe krajowe i zagraniczne, sesje naukowe i różnego rodzaju kursy.

Strategia Wydziału Odlewnictwa

Aktualizacja strategii rozwoju Wydziału i jej powiązanie ze Strategią AGH Podstawą do przygotowania tej strategii były następujące dokumenty: Strategia AGH przyjęta przez Senat AGH na kadencję 2012 – 2016; Program rozwoju Wydziału Odlewnictwa – wersja zaktualizowana na kadencję 2012 – 2016; Polska Mapa Infrastruktury Badawczej – projekt Foundrymet; Krajowa Strategia Inteligentnej Specjalizacji – wersja z października 2013. Zawarty w preambule Strategii AGH zapis, mówiący o „zapewnieniu wysokiej pozycji AGH, wynikającej z tradycji i aktualnego potencjału, w środowisku naukowym i społecznym w regionie, kraju oraz w świecie” w pełni oddaje główne cele strategii rozwoju Wydziału Odlewnictwa.

Szczegółowa strategia rozwoju a także misja Wydziału obejmują wiele aspektów realizacji tego celu. W tym opracowaniu wskazane zostaną tylko najistotniejsze elementy strategii o dużym znaczeniu dla jednostki a także nawiązujące do zapisów Strategii AGH.

Kształcenie

Dostosowanie oferty Wydziału Odlewnictwa do zmieniającego się rynku pracy obejmuje utworzenie nowego kierunku Wirtotechnologia, nagrodzonego przez MNiSW, w tym również angielskojęzycznej wersji tego kierunku. Obecnie prowadzone są w języku angielskim zajęcia na studiach drugiego stopnia. Projekt ten zainicjowany był przy współpracy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Obecnie kierunek ten leży w zakresie działania Wydziału Odlewnictwa.

Zwiększana będzie także oferta Wydziału w uczelnianej bazie przedmiotów w języku angielskim. Ponadto Wydział zatrudnia dwóch profesorów zagranicznych z Francji i Niemiec. Zwiększenie zaangażowania specjalistów zagranicznych jest ściśle związane z poszerzaniem oferty kształcenia.

Dużą wagę przykłada Wydział do rozwoju i promocji studiów doktoranckich, także w formie niestacjonarnej. Jest to niezwykle skuteczny środek do budowania trwałych relacji z przemysłem.

Niezbędna jest promocja tej formy kształcenia w europejskim obszarze edukacji a także na innych rynkach (zainteresowanie w Indiach).

Wydział docenia rolę wspierania aktywności sportowej studentów, czego dowodem są sukcesy studentów, m.in. drugoligowej drużyny koszykówki. Sprawą istotną jest natomiast pozyskiwanie sponsorów dla tej działalności.

Zagadnieniem priorytetowym dla Wydziału Odlewnictwa jest obecnie budowanie profesjonalnego systemu obsługi praktyk i staży przemysłowych. Korzystnym wskazaniem jest duże zainteresowanie przemysłu krajowego i zagranicznego tą forma współpracy.

Współpraca z przemysłem a także z reprezentującymi go organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza Stowarzyszeniem Technicznym Odlewnictwa Polskiego i Odlewniczą Izbą Gospodarczą, jest także istotne dla zapewnienia odpowiedniej jakości procesu kształcenia.

Doskonalenie systemu zapewnienia jakości procesów kształcenia i dbałość o poziom kompetencji absolwentów, adekwatny do zmieniających się potrzeb przemysłu odlewniczego w kraju i w Europie.

Nauka

Wydział Odlewnictwa wpisuje się zwłaszcza w „prowadzenie badań i podnoszenie silnej pozycji w zakresie tradycyjnych dyscyplin naukowych”, do których zaliczyć można metalurgię. Stała współpraca z przemysłem sektora odlewniczego, obejmującym w kraju około 400 podmiotów, jest bazą do realizacji projektów, zgodnie z intencją nowej perspektywy finansowej (2014 – 2020), w której wiodącą rolę we wnioskowaniu i realizacji projektów odgrywać będą podmioty przemysłowe.

Pozwala to prognozować korzystną sytuację w zakresie pozyskiwania projektów z NCBiR, POIR a także programów regionalnych. Niestety, mimo „stymulowania aktywności pracowników” w zakresie przygotowywania publikacji naukowych, nie jesteśmy w stanie uzyskać pozycji konkurencyjnej w konkursach organizowanych przez NCN.

Istotnym warunkiem realizacji prac badawczych i stosowanych jest „wspieranie rozwoju infrastruktury badawczej”. Do pozytywnych prognoz w tym zakresie należy obecność Wydziału Odlewnictwa na: Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, jako koordynatora projektu Foundrymet; Regionalnej Strategii Innowacji.

Wadą tego faktu jest brak jednoznacznej strategii działań w tym zakresie przedstawionych przez MNiSW, powodujący odsunięcie niektórych decyzji inwestycyjnych w czasie. Uruchomienie w ramach POIR odpowiedniego działania konkursowego stwarza jedną z możliwości rozwiązania tego problemu. Będzie to przedmiotem działań Wydziału w najbliższych latach.

W ramach Uczelni wskazana byłaby analiza przyczyn mniejszej skuteczności takiej jednostki jaką jest Wydział Odlewnictwa w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i wewnętrznych na inwestycje, modernizacje i doposażenie laboratoriów, w porównaniu z instytutami badawczymi działającymi w tym sektorze.

Działalność organizacyjna i zarządzanie uczelnią W gestii Wydziału jest przede wszystkim aktywizacja pracowników zmierzająca do podwyższania ich kompetencji zawodowych, wyrażonych posiadanymi stopniami naukowymi a także tytułami profesora. Efektem działań, przyspieszonych zmianą Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym jest bardzo dobra sytuacja w tym zakresie. Zadnieniem wynikającym z przyrostu samodzielnych pracowników naukowych jest podjęcie działań, które pozwolą w pełni wykorzystać ten potencjał (uprawnienia, struktura KRK, nowe kierunki).

Pozostałe działania, zapisane w tej części Strategii AGH, są ściśle związane z funkcjonowaniem całości uczelni.

/Tekst jednolity zatwierdzony przez Radę Wydziału Odlewnictwa w dniu 26.10.2015/

Skip to content