Student

Informacje dla studentów dotyczące wpisu na semestry zimowy i letni

Semestralny plan zajęć

Student zobowiązany jest przygotować własny, indywidualny plan zajęć na dany semestr. Semestralny plan zajęć plan zajęć należy złożyć do dziekanatu w określonym przez Dziekana terminie (do 30 października w semestrze zimowym, do 30 marca w semestrze letnim).

Wpis na kolejny semestr

Okresem rozliczeniowym w Uczelni jest semestr

Wpis normalny – uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów.

Wpis z deficytem punktów – można otrzymać składając podanie o wpis z deficytem punktów. Dopuszczalny łączny deficyt punktów na Wydziale Odlewnictwa wynosi15 pkt.

Przekroczony deficyt punktów ECTS

Jeśli student przekroczył dopuszczalny deficyt składa podanie o udzielenie urlopu na semestr zimowy/letni lub o powtarzanie semestru zimowego/letniego (student realizuje wtedy jedynie przedmioty niezaliczone tj. takie, z których nie została wystawiona ocena końcowa).

Opłaty za powtarzanie zajęć

Opłata za powtarzanie zajęć regulowana jest jednorazowo z góry do dnia 15 października za zajęcia realizowane w semestrze zimowym i do 15 marca za zajęcia realizowane w semestrze letnim

W celu obliczeniu opłaty należy wykazać liczbę godzin z przedmiotów, które będą  realizowane w aktualnym roku akademickim (sprawdzić w Sylabusie).

W uzasadnionych przypadkach można złożyć podanie o zwolnienie z opłaty lub rozłożenie na raty. Liczba rat nie może być większa niż 5.

W sprawie zwolnienia z opłat lub rozłożenia na raty dotyczących innych Wydziałów podania należy kierować do Dziekanów tych Wydziałów.

Terminy składania podań

Z uwagi na konieczność zaplanowania liczby grup laboratoryjnych prosi się o składanie podań dotyczących: powrotów z urlopów, udzielenie urlopu, powtarzanie przedmiotów, reaktywacji na semestr, IOS,  przepisywania ocen minimum tydzień przed rozpoczęciem semestru.

Tematy prac dyplomowych

Student zobowiązany jest podjąć temat pracy dyplomowej magisterskiej nie później niż na jeden rok, a prac inżynierskich na jeden semestr przed planowanym terminem ukończenia studiów. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną odmowy wpisu na semestr dyplomowy.

Termin składania prac dyplomowych

Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej:

studia I stopnia – do końca lutego

studia II stopnia – do końca września

Elektroniczna Legitymacja Studencka

Więcej informacji: www.spd.agh.edu.pl

Studenci mogą ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Samorządzie Studenckim, takie ubezpieczenie wymagane jest na okres praktyk.

 https://www.ubezpieczenia.agh.edu.pl/

Skip to content