Student

Stypendia

Pomoc Materialna dla Studentów

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej i aktualne wnioski stypendialne znajdują się na stronie Działu Spraw Studenckich AGH.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi (wg nowego wzoru) należy złożyć elektronicznie w systemie teleinformatycznym uczelni: w systemie Wirtualna Uczelnia lub w systemie USOS.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Dziekanatu wraz z kompletem dokumentów wykaz dokumentów w nieprzekraczających terminach ustalonych przez Pana Rektora na dany rok akademicki.

Pismo Pana Rektora w sprawie ubiegania się o świadczenia pomocy w roku akademickim 2020/21 oraz terminy składania wniosków.

Stypendium Socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest na jeden semestr roku akademickiego. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 roku, z późn. zmianami.

Podstawa naliczania stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł netto.

Wysokość stypendium socjalnego według przedziałów dochodowych wynosi:

250 zł w przypadku dochodu 901 zł – 1051,70 zł

300 zł w przypadku dochodu 751 zł – 900 zł

400 zł w przypadku dochodu 601 zł – 750 zł

550 zł w przypadku dochodu 451 zł – 600 zł

700 zł w przypadku dochodu 301 zł – 450 zł

850 zł w przypadku dochodu 151 zł – 300 zł

1000 zł w przypadku dochodu 0 zł – 150 zł

Stypendium Mieszkaniowe

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w DS lub obiekcie innym niż DS wynosi:

200,00 zł/miesięcznie – przy dochodzie do 450 zł/na osobę w rodzinie

150,00 zł/miesięcznie – przy dochodzie od 450,01 do 750 zł/na osobę w rodzinie

100,00 zł/miesięcznie – przy dochodzie od 750,01 do 1051,70 zł/na osobę w rodzinie

dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Stypendium Dla Osób Niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi w roku akademickim 2020/2021:

650 zł/m-c dla osób ze znacznym (Z) stopniem niepełnosprawności,

550 zł/m-c dla osób z umiarkowanym (U) stopniem niepełnosprawności,

450 zł/m-c dla osób z lekkim (L) stopniem niepełnosprawności.

Stypendium Rektora Dla Najlepszych Studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student AGH co najmniej II roku studiów I stopnia, który w minionym roku akademickim,

1) uzyskał odpowiednio wysoką średnią ocen

    lub

2) posiadał osiągnięcia naukowe

    lub

3) posiadał osiągnięcia artystyczne

    lub

4) osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

oraz

posiada wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów.

ŚREDNIA OCEN KWOTA STYPENDIUM

4.00 – 4.20 450 zł

4.21 – 4.40 550 zł

4.41 – 4.60 650 zł

4.61 – 4.80 750 zł

4.81 – 5.00 850 zł

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za osiągniętą wysoka średnią ocen za rok akademicki 2018/2019 i wynosi zgodnie z poniższym zestawieniem.

Stypendium Rektora Dla Najlepszych Studentów Za Osiągnięcia Naukowe, Artystyczne Lub Sportowe

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, w zależności od kategorii wynosi zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kategoria A – 850 zł/m-c

Kategoria B – 750 zł/m-c

Kategoria C – 650 zł/m-c

Kategoria D – 550 zł/m-c

Kategoria E – 450 zł/m-c

Zapomoga

Zapomogę losową może otrzymać student w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną, w oparciu o złożone dokumenty (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne itp.). Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku.

Skip to content