Projekt POWER 3.5

Programy stażowe

  • trzymiesięczne staże realizowane będą w wiodących firmach z branży odlewniczej (wymiar 120h/miesiąc),
  • staże dedykowane są dla studentów ostatniego semestru studiów magisterskich,
  • w ramach projektu pokryte zostaną uśrednione koszty obowiązkowych badań lekarskich, koszty ubezpieczeń oraz koszty realizacji stażu poza miejscem zamieszkania (dojazd, zakwaterowanie);
Skip to content