Projekt POWER 3.5 II

Projekt POWER 3.5 II

Wydział Odlewnictwa uczestniczy w projekcie:

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II

(ZRP AGH II)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z309/18

Kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2023

Całkowita wartość projektu: 34 689 225,21 PLN

Dofinansowanie: 33 648 548,11 PLN

Wkład własny: 1 040 677,10 PLN

Informacje o projekcie dostępne są na stronie http://www.power2.agh.edu.pl/

W ramach projektu zostaną sfinansowane działania edukacyjne i zakupy wyposażenia związane z uruchomieniem nowego kierunku kształcenia na Wydziale Odlewnictwa AGH „Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne”, studia stacjonarne I stopnia.

Dofinansowane zostaną nowe przedmioty z zakresu: technologii, tworzyw dla motoryzacji, zaawansowanych metod badawczych, programowania, zaawansowanych metod wspomagania komputerowego procesów inżynierskich, robotyzacji i automatyzacji produkcji i zapewnienia jakości. Objętych wsparciem w ramach Projektu POWER 3.5 II będzie 1530 godzin dydaktycznych dla każdego studenta nowego kierunku. W ramach programu sfinansowane zostaną także wyjazdy studyjne powiązane z programem zajęć nowego kierunku.

Wydział zostanie doposażony w sprzęt komputerowy i audiowizualny, o parametrach spełniających wymogi specjalistycznego oprogramowania niezbędnego dla realizacji programu nowego kierunku studiów oraz dwa piece do topienia i mikroskopy do nowoutworzonej pracowni mikroskopii i metalografii. Zakupione zostaną specjalistyczne licencje do nowej pracowni komputerowej.

Ponadto dofinansowane zostaną szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału mające na celu podniesieni szeroko rozumianych kompetencji dydaktycznych i informatycznych wpływających na jakość kształcenia na Wydziale Odlewnictwa. Kompetencje uzyskane podczas szkoleń dotyczących opanowaniem narzędzi informatycznych zostaną wykorzystane do prowadzenia innowacyjnych zajęć dydaktycznych.

Zaplanowano również szkolenia i studia podyplomowe dla kadry administracyjnej Wydziału.
Ponadto dofinansowane zostaną szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału mające na celu podniesieni szeroko rozumianych kompetencji dydaktycznych i informatycznych wpływających na jakość kształcenia na Wydziale Odlewnictwa. Kompetencje uzyskane podczas szkoleń dotyczących opanowaniem narzędzi informatycznych zostaną wykorzystane do prowadzenia innowacyjnych zajęć dydaktycznych. Zaplanowano również szkolenia i studia podyplomowe dla kadry administracyjnej Wydziału. Wydatki kwalifikowane Wydziału Odlewnictwa to 2 340 835,22 PLN

Skip to content