Student

INFORMACJE I PLIKI DO POBRANIA DLA DYPLOMANTÓW

Przed przystąpieniem do rejestracji pracy należy:

 1. Zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki (dotyczy to również przedmiotów wybranych dodatkowo z UBPO)- wszystkie zaliczenia muszą być wpisane do systemu,

 2. Sprawdzić, czy wszystkie zaległe opłaty zostały uregulowane,

 3. Minimum 10 dni przed planowaną obroną należy dostarczyć do dziekanatu podanie o dopuszczenie do rejestracji pracy i przystąpienie do egzaminu dyplomowego (pozytywna decyzja Dziekana ds. Kształcenia pozwala uzyskać odpowiedni status w systemie i rozpocząć proces dyplomowania w systemie APD będącego modułem systemu USOS).

 4. Następnie postępujemy zgodnie z instrukcją, znajdującą się pod adresem:

  https://www.usos.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/usos/system/Pisma/APD_Instrukcja_dyplomowania_dla_studenta-2021-06-15.pdf

 5. Data rejestracji jest narzucana automatycznie przez system USOS.

  W przypadku studentów I stopnia oraz studentów II stopnia studiów niestacjonarnych, pracę należy złożyć do końca lutego, w przypadku studentów II stopnia do końca września.

  W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta złożony przed końcem upływu terminu składania pracy, Prodziekan ds. Kształcenia może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy, jednak nie więcej niż o dwa miesiące.

 6. Dodatkowe osiągnięcia, które mają zostać zamieszczone w suplemencie, należy dostarczyć do dziekanatu w formie drukowanej i elektronicznej, w języku polskim oraz angielskim (wraz z potwierdzeniami osiągnięć).

Skip to content