INFORMACJE I PLIKI DO POBRANIA DLA DYPLOMANTÓW II stopnia

Studia stacjonarne II stopnia kierunki: Inżynieria Procesów Odlewniczych i Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) Przed złożeniem dokumentacji w dziekanacie w terminach określonych w Regulaminie studiów pod rygorem odmowy przyjęcia pracy dyplomowej, w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego, student zobowiązany jest zalogować się poprzez przeglądarkę do modułu Wirtualna Uczelnia, przejść do menu […]

INFORMACJE I PLIKI DO POBRANIA DLA DYPLOMANTÓW

Przed przystąpieniem do rejestracji pracy należy: Zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki (dotyczy to również przedmiotów wybranych dodatkowo z UBPO)- wszystkie zaliczenia muszą być wpisane do systemu, Sprawdzić, czy wszystkie zaległe opłaty zostały uregulowane, Minimum 10 dni przed planowaną obroną należy dostarczyć do dziekanatu podanie o dopuszczenie do rejestracji pracy i przystąpienie do egzaminu […]