Praktyki i Staże

Praktyki studenckie Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na kadencję 2020 – 2024 dr inż. Renata Zapała Terminy konsultacji: indywidualnie po uprzednim kontakcie e-mailowym. Studenci III roku zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej, zalecany okres realizacji praktyki między 05.07.2024 a 01.09.2024 (4 tygodnie). Po odbyciu praktyki każdy student zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez […]

Koła Naukowe

Koło Naukowe ZGAREK Tradycja naszego koła sięga lat 70. Ciągle idziemy z biegiem czasu, uczymy się nowych technologii. Obecnie pracujemy głównie nad poszerzaniem umiejętności w wykorzystywaniu metod przyrostowych (m. in druk 3D) oraz projektem Egida. Zapraszamy! 🙂 Podstawowe cele Koła : – Poznawanie nowych, ciekawych ludzi – Rozbudzanie zainteresowań pracą naukową; – Badania w zakresie […]

Stypendia

Pomoc Materialna dla Studentów   Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej i aktualne wnioski stypendialne znajdują się na stronie Działu Spraw Studenckich AGH. DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH

Kredyty studenckie

Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich znajdują się na stronie: https://www.dss.agh.edu.pl/kredyty-studenckie/

Indywidualny Program Studiów – zasady

Zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej IPS, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa AGH: 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Odlewnictwa mogą uzyskać zgodę na studia według indywidualnego programu studiów, zwanego dalej IPS, pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku, na którym studiują. Studia według […]

Wzory podań do pobrania

Semestralny plan zajęć Podanie o indywidualny program studiów (IOS) Podanie o urlop Podanie o wpis z deficytem punktów Podanie o reaktywację Oświadczenie o powrocie z urlopu dziekańskiego Podanie o przepisanie ocen Oświadczenie o rezygnacji ze studiów Karta odejścia Podanie o rozłożenie płatności na raty Podanie o zmniejszenie opłaty za powtarzanie

INFORMACJE I PLIKI DO POBRANIA DLA DYPLOMANTÓW II stopnia

Studia stacjonarne II stopnia kierunki: Inżynieria Procesów Odlewniczych i Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) Przed złożeniem dokumentacji w dziekanacie w terminach określonych w Regulaminie studiów pod rygorem odmowy przyjęcia pracy dyplomowej, w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego, student zobowiązany jest zalogować się poprzez przeglądarkę do modułu Wirtualna Uczelnia, przejść do menu […]

INFORMACJE I PLIKI DO POBRANIA DLA DYPLOMANTÓW

Przed przystąpieniem do rejestracji pracy należy: Zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki (dotyczy to również przedmiotów wybranych dodatkowo z UBPO)- wszystkie zaliczenia muszą być wpisane do systemu, Sprawdzić, czy wszystkie zaległe opłaty zostały uregulowane, Minimum 10 dni przed planowaną obroną należy dostarczyć do dziekanatu podanie o dopuszczenie do rejestracji pracy i przystąpienie do egzaminu […]