Kredyty studenckie

Kredyty studenckie w roku akademickim 2017/2018W załączeniu skan pisma od Pani Prorektor.W związku z nowym rokiem akademickim i rozpoczęciem przez banki kolejnej akcji udzielania kredytów studenckich informujemy, że aktualne i szczegółowe informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich wraz z wzorem zaświadczenia o odbywaniu studiów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/.W […]

Ubezpieczenie zdrowotne

I. Ubezpieczenie zdrowotne Szkoły wyższe zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacają składki, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) za: Studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, […]

Indywidualny Program Studiów – zasady

Zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej IPS, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa AGH: 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Odlewnictwa mogą uzyskać zgodę na studia według indywidualnego programu studiów, zwanego dalej IPS, pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku, na którym studiują. Studia według […]

Pomoc materialna dla studentów I i II stopnia

1. Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej znajdują się na stronie Działu Spraw Studenckich AGH.     http://www.dss.agh.edu.pl/ 2. REGULAMIN świadczeń dla studentów obowiązujący od 1 października 2019 roku 3. Wzory wniosków o świadczenia (załączniki do Regulaminu) znajdą się na stronie Działu Spraw Studenckich. 4. Terminy składania wniosków o świadczenia Pismo Pani Rektor w sprawie ubiegania […]

Wzory podań do pobrania

Semestralny plan zajęć Podanie o indywidualny program studiów (IOS) Podanie o urlop Podanie o wpis z deficytem punktów Podanie o reaktywację Oświadczenie o powrocie z urlopu dziekańskiego Podanie o przepisanie ocen Oświadczenie o rezygnacji ze studiów Karta odejścia Podanie o rozłożenie płatności na raty Podanie o zmniejszenie opłaty za powtarzanie

Informacje dla studentów dotyczące wpisu na semestry zimowy i letni

Semestralny plan zajęć Student zobowiązany jest przygotować własny, indywidualny plan zajęć na dany semestr. Semestralny plan zajęć plan zajęć należy złożyć do dziekanatu w określonym przez Dziekana terminie (do 30 października w semestrze zimowym, do 30 marca w semestrze letnim). Wpis na kolejny semestr Okresem rozliczeniowym w Uczelni jest semestr Wpis normalny – uzyskanie zaliczenia […]