Wydział

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta w projekcie SONATA-BIS 7

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (AGH), Wydział Odlewnictwa.

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata w ramach realizacji interdyscyplinarnego projektu Narodowego Centrum Nauki Sonata BIS 7 nr 2017/26/E/HS3/00656 pt. Biografia brązu. Archeometalurgiczne studium nad technologią odlewnictwa społeczności kultury łużyckiej
w Wielkopolsce,
który realizować będzie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka.

Wymagania wobec kandydata

 • absolwent studiów II stopnia na kierunku metalurgia lub inżynieria materiałowa,
 • status doktoranta w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie,
 • znajomość zagadnień z zakresu projektowania komputerowego, programów do modelowania 3D i symulacji procesów odlewniczych
 • praktyczne doświadczenie w zakresie komputerowej rekonstrukcji i wizualizacji obiektów,
 • umiejętność i doświadczenie w zakresie posługiwania się programami komputerowymi: SolidWorks (potwierdzone certyfikatem), Magma i inne, skanerem 3D oraz graficznej prezentacji wyników badań,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym: analizę literatury, opracowanie oraz prezentacji wyników badań podczas konferencji,
 • umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe.

Doktorant będzie brał udział w badaniach mających na celu rekonstrukcję i wizualizację obiektów, a w dalszej kolejności symulację technologii i procesów odlewniczych. Działania te będą prowadzone na podstawie badań oryginalnych odlewów i form pradziejowych oraz z wykorzystaniem narzędzi i metod cyfrowych, z uwzględnieniem współczesnych programów komputerowego wspomagania produkcji odlewniczej. Ponadto doktorant będzie brał udział w archiwizacji i opracowaniu wyników badań oraz przygotowaniu ich do raportów i publikacji oraz monografii końcowej.

Zadania:

 1. Wymiarowanie i dokumentacja fotograficzna obiektów,
 2. Analiza wyników badań z zakresu mikroskopii, składu chemicznego i rentgenografii,
 3. Projektowanie i wizualizacja obiektów w programie Solid Works,
 4. Projektowanie form oraz elementów układu wlewowego dla badanych obiektów,
 5. Symulacje procesów zalewania i krzepnięcia,
 6. Analiza i weryfikacja wyników symulacji,
 7. Archiwizacja i analiza danych
 8. Sporządzanie raportów z prowadzonych badań,
 9. Opracowywanie wyników do publikacji,
 10. Prezentacja wyników badań na seminariach i konferencjach,
 11. Bieżący przegląd literatury.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 7

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.08.2023, 14:00

Forma składania ofert

przesyłać elektronicznie (agarbacz@agh.edu.pl; w tytule należy wpisać: Stypendium w konkursie SONATA BIS 7. Biografia Brązu) 

lub składać osobiście na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Odlewnictwa, Reymonta 23, 30-059 Kraków

z dopiskiem: Stypendium w konkursie SONATA BIS 7. Biografia Brązu

Warunki zatrudnienia:

 • Data rozpoczęcia pracy: 1 września 2023 r.

  Miejsce pracy: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa.

  Kwota stypendium: 1600 zł miesięcznie w czasie obowiązywania umowy.

  Okres zatrudnienia: 2 miesiące

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

–         kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

–         podanie/list motywacyjny zwierający informacje o osiągnięciach młodego naukowca, w tym publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych,

–         CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie).

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 31.08.2023 r.

 

Skip to content