Pracownik

II Konferencja Doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z Okazji Dnia Odlewnika – 27.11.2014 r.

Lp.Imię i nazwisko
osoby wygłaszającej
Temat referatuTytuł w języku angielskim
1

Joanna Loch

Influence of simulated physiological solution to corrosion resistance of Ti6Al4V and Ti10Mo4Zr alloys and alloying elements
2Magdalena BisztygaBadanie katodowych produktów powstałych na powierzchni niklu w bezwodnych roztworach elektrolitówThe Study of Cathode Products Generated on the Surface of the Nickel Electrode in Anhydrous Solutions of Electrolyte
3Dorota SiekaniecWpływ temperatury odlewania na strukturę i właściwości mechaniczne żeliwa wysokochromowegoThe influence of the casting temperature on the structure and mechanical properties of high-chromium cast iron
4Michał LatkiewiczZmiany w strukturze aparatu fotosyntetycznego roślin ze środowisk antropogenicznych o podwyższonej zawartości metali ciężkichChanges in the structure of the photosynthetic apparatus of plants from anthropogenic environments with high content of heavy metals
5Karolina KaczmarskaAnaliza wybranych właściwości utwardzanych mikrofalowo mas formierskich wiązanych spoiwem na bazie skrobiAnalysis of selected technological properties of moulding sands bonded by starch-based binder
6Mateusz SkrzyńskiRegeneracja zużytej masy z żywicą furfurylową na stanowisku laboratoryjnymReclamation of Used Furan Sand at Laboratory Stand
7Aleksandra GrabarczykKompozycje: uwodniony krzemian sodu – materiał biodegradowalny, jako spoiwo mas formierskichCompositions: hydrated sodium silicate – biodegradable meterial as a moulding sands’ binder
8Gabriela SikoraWeryfikacja modeli heterogenicznego zarodkowania ziaren pierwotnych w stopie Al-5CuVerification of models of heterogeneous nucleation of primary grains in Al-5Cu alloy
9Paweł ŚmierciakWpływ wybranych parametrów zakłóceń na jakość klasycznego i rozmytego sterowania piecem oporowymInfluence of selected parameters of interference on the quality of classical and fuzzy control resistance furnanace
10Anna WaliczekAnodowe roztwarzanie glinu w roztworach etanol-woda jako metoda otrzymywania nanocząstekThe anodic dissolution of aluminium in an ethanol-water solution as a method of preparation of nanoparticiples
11Emilia WildhirtMetody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewniczeMethods of tests for protective coatings used in molds and foundry cores
12Agnieszka TątaWpływ wielkości ziaren koloidu złota na proces adsorpcji bombezyny i jej natywnych fragmentów zachodzący na ich powierzchni. Badania SERSThe effect of the gold colloid on the adsorption process of bombesin and its native fragments. SERS studies.
13Łukasz SzymańskiMikrostruktura i właściwość mechaniczne lokalnych wzmocnień kompozytowych otrzymanych w  żeliwie białym  wysokochromowym 
14Zofia KwakWpływ dodatków stopowych na makrostrukturę i właściwości stopów z serii 7XXX na wybranych przykładachThe effect of alloying elements on the microstructure and properties 7xxx series alloys of selected examples
Skip to content